Sviatosť birmovania

V našej farnosti sa sviatosť birmovania zvyčajne udeľuje na jar (vo veľkonočnom období) raz za 3-5 rokov. Prijatiu tejto sviatosti predchádza aspoň ročná príprava. Po vyhlásení začatia prípravy (v nedeľných farských oznamoch) sa treba prísť osobne zapísať na faru, kde prebehne aj rozhovor s kňazom. Na prípravu sa môžu zapísať žiaci stredných škôl a starší. Príprava dospelých záujemcov (ktorí už nenavštevujú školu) prebieha individuálne. Počas prípravy (a samozrejme aj po nej) sa od birmovancov očakáva pravidelná účasť na nedeľných omšiach, mesačná spoveď a zapájanie sa do aktivít vo farnosti.

Čo je birmovanie?

Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame dary Ducha Svätého. Kto sa v slobode rozhodne žiť ako Božie dieťa a kto požiada o Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk a pomazania krizmou, dostane silu svedčiť o Božej láske slovom i skutkom. Stáva sa tak plnohodnotným a zodpovedným členom Katolíckej cirkvi. Skôr ako tréner pošle hráča na futbalové ihrisko, položí mu ruku na rameno a udelí mu posledné pokyny. Podobne možno chápať aj birmovanie. Aj na našom pleci je položená ruka. Vstupujeme na ihrisko života. Skrze Ducha Svätého poznávame, čo máme robiť. On nám vlieva svoju motiváciu až po končeky prstov. Jeho poslanie nám znie v ušiach. Vnímame jeho pomoc. Nechceme sklamať jeho dôveru a chceme viesť hru k víťazstvu pre neho. Stačí len chcieť a počúvať ho.

Čo hovorí Sväté písmo o sviatosti birmovania?

Už v Starom zákone Boží ľud čakal na to, až bude vyliaty Duch Pána na očakávaného Mesiáša. Ježiš žil svoj život v mimoriadnom Duchu lásky a dokonalej jednoty s nebeským Otcom. Tento Ježišov Duch bol „Duchom Svätým“, ktorého Izrael túžobne očakával. Bol to ten istý Duch, ktorého Ježiš prisľúbil svojim učeníkom, ten istý Duch, ktorý v päťdesiaty deň po Veľkej noci, na Turíce, zostúpil na apoštolov. A je to ten istý Ježišov Svätý Duch, ktorý zostupuje na každého, kto prijíma sviatosť birmovania. Už v Skutkoch apoštolov, ktoré boli napísané iba niekoľko desaťročí po Ježišovej smrti, môžeme sledovať Petra a Jána na „birmovnej ceste“; na nových kresťanov, ktorí boli zatiaľ pokrstení „iba v mene Pána Ježiša“, kládli ruky, aby sa ich srdce naplnilo Duchom Svätým.

Čo sa deje pri birmovaní?

Pri birmovaní je duši pokrsteného kresťana vtlačená nezmazateľná pečať, ktorú možno prijať len raz a ktorá pôsobí vzrast krstnej milosti. Dar Ducha Svätého je sila zhora, v ktorej birmovanec vlastným životom vydáva vierohodné svedectvo milosti svojho krstu a stáva sa Kristovým „svedkom“. Prijať birmovanie znamená uzavrieť s Bohom „zmluvu“. Birmovanec hovorí: Áno, verím v teba, môj Bože, daj mi svojho Ducha Svätého, aby som ti celkom patril, aby som sa nikdy od teba nevzdialil a aby som ti vo svojom živote vydával svedectvo telom i dušou, slovom i skutkom, v dobrých i zlých dňoch. A Boh odpovie: Áno, aj ja v teba verím, dieťa moje – a dám ti svojho Ducha, dám ti seba samého. Budem ti celkom patriť. Nikdy sa od teba neodvrátim – ani v tomto, ani vo večnom živote. Budem prítomný v tvojom tele a v tvojej duši, v tvojich slovách i skutkoch. Aj keby si na mňa zabudol, ja tu predsa budem – v dobrom i v zlom.

Kto môže prijať birmovanie a čo sa očakáva od uchádzača o birmovanie?

Každý kresťan katolík, ktorý prijal sviatosť krstu, je v ,,stave milosti“, môže a má pristúpiť k sviatosti birmovania. Byť v „stave milosti“ znamená nedopustiť sa nijakého smrteľného hriechu, pretože smrteľný hriech oddeľuje človeka od Boha. V takej situácii sa človek môže zmieriť s Bohom jedine prostredníctvom sviatosti pokánia. (Mladý) kresťan, ktorý sa pripravuje na birmovanie, sa nachádza v jednej z najdôležitejších etáp svojho života. Preto sa usiluje, aby uchopil vieru srdcom i rozumom; sám za seba spoločne s druhými prosí o Ducha Svätého; zmieri sa sám so sebou, s ľuďmi vo svojom okolí a s Bohom vo sviatosti zmierenia, ktorá ho privedie bližšie k Bohu aj v prípade, že sa nedopustil žiadneho smrteľného hriechu.

Kto môže birmovať?

Sviatosť birmovania udeľuje za obvyklých okolností biskup. Ak je to potrebné, môže biskup poveriť aj nejakého kňaza. V nebezpečenstve smrti sviatosť birmovania môže udeliť každý kňaz.