Anton Zarevúcky

Anton Zarevúcky sa narodil 17. januára 1911 ako najstarší syn chudobných rodičov Augustína Leopolda a Ľudmily rodenej Srnkovej. Ľudovú školu vychodil vo svojom rodisku v Nemeckej Ľupči (v súčasnosti Partizánska Ľupča).

Počas štúdia v meštianskej škole vo Zvolene sa ho ujal príbuzný jeho matky, dekan Mons. Ján Ďateľ a ubytoval na fare vo Zvolenskej Slatine, kde pôsobil. Mladý Anton z „meštianky“ prestúpil do novozaloženého reálneho gymnázia Dr. Štefanoviča, ktoré úspešne ukončil. Prijali ho do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Banskej Bystrici, kde sa duchovne formoval a pripravoval na povolanie kňaza. S tým súviselo aj jeho štúdium teológie na Vysokej škole bohosloveckej v Banskej Bystrici. Kňazskú vysviacku prijal spolu so siedmimi diakonmi z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mariána Blahu 22. decembra 1933. O tri dni na to, na slávnosť Božieho narodenia, slúžil vo svojom rodisku primičnú sv. omšu.

Po vysviacke dostal dekrét za kaplána vo Zvolenskej Slatine a Očovej, kde pôsobil jeden rok.

V rokoch 1935-1939 spravoval farnosť Beňuš. V Beňuši prestaval kostol na väčší, pretože, ako spomína vo svojich memoároch, pripomínal skôr väčšiu kaplnku než kostol a zvyšujúcemu počtu veriacich už nevyhovoval. Podobne prebudoval kostol vo filiálke v Bacúchu.

Za farára do Badína sa dostal 10. októbra 1939 a bol ním úctyhodných 52 rokov. Jednou z filiálok badínskej farnosti bola Sielnica. V Sielnici našiel ranogotický kostol z 13. storočia a skonštatoval jeho úbohý stav. Aj v Sielnici sa preto rozhodol pre radikálne riešenie. Pôvodný kostol zasvätený Všetkým svätým dal v roku 1941 okrem veže zbúrať a na jeho mieste postaviť nový, väčší, vyhovujúci vtedajšiemu rastu populácie. Aj napriek nedostatku stavebného materiálu a financií sa pod jeho vedením chrám Ducha Svätého podarilo postaviť za pol druha roka.

Anton Zarevúcky pôsobil od roku 1960 zároveň ako prosynodálny examinátor a roku 1969 sa stal členom kuratória Ústrednej charity na Slovensku.
V roku 1973 ho banskobystrický diecézny biskup Jozef Feranec navrhol do služby generálneho vikára na biskupskom úrade, neprijal ju. Rovnako neprijal úrad riaditeľa kancelárie biskupského úradu.

Titul čestný kanonik mu udelili v roku 1974.

Na dobu v ktorej žil, bol všestranne orientovaným a moderným kňazom. Kronikár obce zaznamenal, že 14. februára 1969 zorganizoval v sielnickom kostole bigbítovú omšu. Počas nej účinkoval šesťdesiatčlenný zbor spevákov a gitaristov. Pestoval ovocné stromy, bol včelárom, členom astronomického krúžku a intenzívne sa zaujímal o regionálnu históriu.

Popri svojej pastoračnej činnosti zostavil Katalóg kňazov, Katalóg farností a Katalóg organov, ktoré ostali len v strojopise v niekoľkých exemplároch. Príležitostne písal básne najmä pre spolubratov kňazov a farníkov k ich sviatkom. Rovnako sa vo svojich veršoch zamýšľal nad vierou človeka a Božím plánom v dejinách ľudstva.

Zásluhou Antona Zarevúckeho stojí práve v Badíne od roku 1993 Kňazský seminár sv. Františka Xaverského. Cirkevné pozemky, na ktorých stála badínska fara so záhradou, kde býval, odporučil totiž na výstavbu seminára. Povedal: „Nech tu namiesto starých stromov vyrastajú nové povolania.“ Po následnom zbúraní fary v Badíne sa preto v roku 1991 presťahoval do farskej budovy v Sielnici.

Anton Zarevúcky bol skromný a jednoduchý kňaz, ktorému záležalo na spáse nesmrteľných duší. Aj keď jeho život nebol ľahký – v mladosti chorľavel – prežil ho bez chvíle oddychu. V posledných rokoch jeho farárskeho pôsobenia mu pre jeho vysoký vek ubúdalo síl a reflektovať na prudké zmeny v spoločnosti odohrávajúce sa po roku 1989 už nestačil.

Zomrel 2. januára 1993 v sielnickej fare. Pochoval ho banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž 5. januára pri múre kostola v Sielnici, ktorý postavil a miloval.

Pramene:
Historia Domus Badín ab anno 1925, Farský archív Sielnica
Pamätná tabuľa k posväteniu Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, Badín 1993

Literatúra:

  • PAŠTEKA, Július a kol. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Vydal: Lúč, Bratislava 2000
  • SENČEK, R. Richard – VÁROŠÍK, Michal. Sielnica od A po Z. Vydal: PhDr. RNDr. Richard R. Senček – Amtheon – Banská Bystrica 2016
  • VÁROŠÍK, Michal. Život a dielo kňaza Antona Zarevúckeho (1911-1993). Diplomová práca – Sielnica 2006

Internetové zdroje:
https://svetkrestanstva.postoj.sk/24469/rektor-seminara-aj-pocas-studia-za-knaza-mozno-objavit-povolanie-do-manzelstva

Vypracoval Michal Várošík 2017