Kňazi pochádzajúci zo Sielnice

Roman Kuchárik (1967)
Pochádza zo Sielnice.
Za kňaza bol vysvätený 18.6.2000 v Martine.
Bol kaplánom v Novej Bani (2000-2002)
a vo Zvolene- Sekieri (2002-2003).
Od roku 2003 je farárom v Kováčovej.
Viac na: http://www.novyschema.bbdieceza.sk/knazi_main.php?knaz=MTA5

Pavel Sitár

čítajte tu: https://www.farnostsielnica.sk/knazi/knazi-pochovani-v-sielnici/pavel-sitar/

Vavrinec Husár

Vavrinec sa narodil v prvej polovici 17. storočia v Sielnici. Študoval v kňazskom seminári svätého Štefana v Ostrihome. Za kňaza bol vysvätený roku 1650. Mal rodného brata Abraháma, ktorý sa tiež rozhodol pre duchovnú dráhu.
Z dostupných dokumentov nie je známe, kde Vavrinec Husár do roku 1664 pôsobil. Vieme len, že bol roku 1657 administrátorom.
V Hontianskych Nemciach sa stal farárom 24. apríla 1664.
Krátko pred Vianocami, 22. decembra 1666, začal pôsobiť ako farár vo Veľkej Lovči.
Za farára do Tekovského svätého Kríža (v súčasnosti Žiar nad Hronom) sa dostal 27. novembra 1669, iný zdroj uvádza rok 1667. Vo farnosti zaviedol matriky. Pravdepodobne v čase, keď tam pôsobil, sa stal aj tekovským vicearchidiakonom.
Ako kňaz bol činný do roku 1686, potom pravdepodobne odišiel do dôchodku.
Vavrinec venoval roku 1659 sielnickej farnosti kalich, ktorý bol v 90. rokoch 20. storočia z kostola odcudzený. Na jeho dolnej strane bol nápis: ANNO 1659 DIE NONA DECEMBRIS CVRATVS SVMTIBVS LAURENTII HUSSAR. Kalich bol zapísaný do štátneho zoznamu hnuteľných kultúrnych pamiatok.
Spolu s bratom Abrahámom darovali roku 1672 sielnickému kostolu Všetkých svätých monštranciu, na ktorej je vytepaný nápis: Monstrantia sumtibus A. R. D. Abrahami Huszar olim parochi Lutilens per A. R. D. Lau. Huszar paro: sicrucis et vice archid. Barsiensis pro ecclesia Selnicensis currata est. AD: 1672 30. Mai. Monštrancia, ktorá je hnuteľnou kultúrnou pamiatkou, slúži svojmu účelu v sielnickom chráme dodnes.

Pramene
MATRICA SIVE LIBER ECCLESIAE SZYELNICENSIS CONTINENS NOMINA BAPTIZATORUM, CONFIRMATORUM, COPULATORUM ET DEMORTUORUM 1689-1829, Diecézny archív Banská Bystrica
Vyrozumenie o zápise hnuteľnej kultúrnej pamiatky do št. zoznamu movitých kultúrnych pamiatok. Č. j.: 3842/1967-Ba. Vydalo Krajské stredisko pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici 20. Novembra 1967

Literatúra
KPÚ Bratislava č. fondu: Z 2271. Sielnica obec; základný výskum; Križanová 1960, s. 3. In SENČEK, Richard R. – VÁROŠÍK, Michal. Sielnica od A po Z. Banská Bystrica 2016
NÉMETHY, Ludovicus. SERIES PAROCHIARUM ET PAROCHUM ARCHI-DIOECESIS STRIGONIENSIS. STRIGONII MDCCCXCIV
Schematismus historicus Dioecesis Neosoliensis,1876

Vypracoval Michal Várošík 2018

Abrahám Husár

Abrahám sa narodil v Sielnici okolo roku 1616.
Do Hontianskych Nemiec, pod ktoré patrili filiálky Domaníky a blízky Rakovec, sa dostal za farára roku 1647. V Hontianskych Nemciach ako farár neskôr pôsobil aj jeho rodný brat Vavrinec.
Zmŕtvychvstalého ohlasoval od roku 1657 v Hontianskych Tesároch. V čase, keď tam pôsobil, vizitoval farnosť Andraes Szily, ktorý o farárovi Abrahámovi Husárovi napísal, že má 44 rokov, ako kňaz slúži 20 rokov a je Slovákom. Na základe uvedeného môžeme odhadnúť, že bol vysvätený okolo roku 1640.
Za farára do Lutily pri Tekovskom svätom Kríži (v súčasnosti Žiar nad Hronom) prišiel 22. apríla 1663. Abrahám Husár ako lutilský farár spolu s bratom Vavrincom, v tom čase farárom v Tekovskom svätom Kríži, darovali roku 1672 sielnickému kostolu Všetkých svätých monštranciu, na ktorej je vytepaný nápis: Monstrantia sumtibus A. R. D. Abrahami Huszar olim parochi Lutilens per A. R. D. Lau. Huszar paro: sicrucis et vice archid. Barsiensis pro ecclesia Selnicensis currata est. AD: 1672 30. Mai. Monštrancia, ktorá je hnuteľnou kultúrnou pamiatkou, slúži svojmu účelu v sielnickom chráme dodnes.

Pramene
MATRICA SIVE LIBER ECCLESIAE SZYELNICENSIS CONTINENS NOMINA BAPTIZATORUM, CONFIRMATORUM, COPULATORUM ET DEMORTUORUM 1689-1829, Diecézny archív Banská Bystrica
Vyrozumenie o zápise hnuteľnej kultúrnej pamiatky do št. zoznamu movitých kultúrnych pamiatok. Č. j.: 3842/1967-Ba. Vydalo Krajské stredisko pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici 20. Novembra 1967

Literatúra
KPÚ Bratislava č. fondu: Z 2271. Sielnica obec; základný výskum; Križanová 1960, s. 3. In SENČEK, Richard R. – VÁROŠÍK, Michal. Sielnica od A po Z. Banská Bystrica 2016
NÉMETHY, Ludovicus. SERIES PAROCHIARUM ET PAROCHUM ARCHI-DIOECESIS STRIGONIENSIS. STRIGONII MDCCCXCIV
Schematismus historicus Dioecesis Neosoliensis,1876

Vypracoval Michal Várošík 2018