2011

V tomto roku sme slávili v našej farnosti Turíce spolu s vysluhovaním sviatosti birmovania. Birmovanci, ktorých začal pripravovať ešte bývalý pán farár Janko Viglaš, prijali sviatosť kresťanskej dospelosti z rúk generálneho vikára Mons. Mariána Bublinca 12. júna.

Od 17. júla sme s deťmi našej farnosti prežívali krásne chvíle v letnom tábore v Lúčkach. Popri hrách nechýbala ani návšteva historických pamiatok Kremnice a kúpaliska.

K mesiacu september už tradične patrí aj púť k obrázkom v sielnickom chotári smerom na Brestovú. Pozvanie prijal aj Janko Viglaš, rektor kňazského seminára v Badíne. Po modlitbovej časti nasledovalo pohostenie a družné rozhovory.

0d 19. septembra sa začali práce na úprave presbytéria nášho kostola. Prvým bodom bolo rozšírenie priestoru svätyne smerom k lodi kostola. V liatom terazze boli uložené mramorové lúče, ktoré akoby vyžarovali spod bohostánku. Architekt tak v horizontálnej polohe zopakoval motív z dreveného oltára, kde sú lúče umiestnené nad večným svetlom.

V rámci putovania relikvií sv. Konštantína – Cyrila, mala aj naša farnosť možnosť uctiť si ich 11. októbra. Sochy slovanských vierozvestcov zdobia v našom kostole čelnú stenu presbytéria. Pri tejto príležitosti sme ich zložili pred oltár.