Dvadsiaty štvrtý list Sielničanom

Milí bratia a sestry, aspoň že môžeme ísť vonku na vzduch, do prírody (vrámci okresu), tešiť sa zo slnka a prichádzajúcej jari. Osobitným zážitkom by pre nás bol výstup na nejaký vrch, z ktorého by sme mohli pozorovať okolie. Iný vzduch, iný uhol pohľadu, iné myslenie – tak to môže človek zažívať, keď pozerá z vrchu dolu, na miesta, kde prežíva každodenné starosti.

Aj dnešné Božie slovo je ladené turisticky. V prvom čítaní vystupujú Abrahám a Izák na vrch Morja, v evanjeliu zas Ježiš s troma apoštolmi na vrch Tábor. Pri týchto výstupoch však nezažijú len pekný výhľad na krajinu, ich životné obzory sa posunú oveľa ďalej a to veľmi neočakávaným spôsobom. Abrahám s Izákom sa stanú predobrazom obety Božieho syna a traja apoštoli na vrchu spoznajú, kto Ježiš skutočne je. „Dobre je nám tu“ – povie užasnutý Peter. Ani by neváhal ostať tu naveky akoby v karanténe s Ježišom, Mojžišom a Eliášom. Veď čo už vtedy môže človeku chýbať?!

Ježiš je stále s nami. Ale sme aj my s Ním? Čiže – vedome si prajeme, aby bol Pánom nášho života? Iste, keby sme zažili to, čo títo traja apoštoli, ostatné by nás už nezaujímalo. No kým Ježiša nevidíme, často sa na Jeho miesto v našom živote dostávajú hodnoty dočasné a (hoci si to hneď nepriznáme) týmto veľmi trpíme. Byť s Ježišom nám dáva nový pohľad na náš život, aj na konkrétne starosti, ktoré nám niekedy zatemňujú myseľ. Vystúpme z nich! Nadýchnime sa do plných pľúc našej duše, tak ako to robíme v prírode. Premenený Ježiš premení aj náš pohľad. V Ňom máme známosť na najvyšších miestach. Tak čoho sa potom máme báť?! Aj sv. Pavol sa tak pýta v dnešnom druhom čítaní: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“

Iste sme už unavení z pandémie a opatrení, možno z ponorkovej atmosféry doma, z vlastných slabostí, či chorôb ako aj z mnohých iných vecí. Prijmime Ježišovo pozvanie na turistiku. Možno pri tom ani neopustíme vlastnú izbu a predsa môžeme vystupovať. Predsa môžeme dostať trochu z toho nadhľadu, ktorý má Boh nad svetom, nad dejinami, či nad naším vlastným príbehom. Prajem vám užitočný pôstny čas, veľa optimizmu a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty štvrtý list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty štvrtý list Sielničanom