Tridsiatysiedmy list Sielničanom (4. sada)

Milí bratia a sestry, medzi premnohé radosti tohto pozemského života patrí aj radosť z čítania. Hoci dnešným deťom sa veľmi čítať nechce a súčasnosť pozná aj iné zdroje informácií ako knihy, predsa čítanie najlepšie rozvíja predstavivosť. Výskum ukázal, že deti, ktoré čítajú knihy, sú omnoho inteligentnejšie a všestranne rozvinutejšie ako tie, ktoré iba pozerajú televízor alebo internet.

Dnešné Božie slovo nám radosť z čítania prezentuje veľmi jasne úryvkom z Knihy Nehemiáša. Po tom, čo sa Izraeliti vrátili z babylonského zajatia a začali sa práce na obnove Jeruzalema, kňaz Ezdráš priniesol knihu Mojžišovho zákona a celé dopoludnie sa z neho čítalo. A hoci toto čítanie vyvolávalo u ľudí aj ľútosť a bázeň, predsa napokon viedlo k veľkej radosti.

O radosti z čítania je aj Ježišova návšteva rodného Nazareta. Ako každý žid, aj on v sobotu prichádzal do synagógy. Tento raz prijal služby lektora, aby čítal: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným … “ Tieto slová proroka Izaiáša do tejto chvíle nikto nenaplnil. Prešli storočia očakávania, kým mohol konečne niekto povedať: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Ježiš je naplnením všetkého, čo bolo doteraz napísané. Izaiášove slová sú akoby jeho programom, inauguračnou rečou. To, čo Ježiš svojím konaním a ohlasovaním spôsobí otvoreným srdciam, je radosť.

K takejto radosti sa môžeme kedykoľvek dostať aj my. Evanjeliá, či celé Písmo sú nám dostupné. Stačí nájsť si na ne čas, najlepšie pravidelný. Pápež František nie náhodou ustanovil práve dnešný deň za Nedeľu Božieho slova. No Božie slovo si vyžaduje v našom živote pravidelnosť. Len tak mu prídeme na chuť a zažijeme radosť z jeho čítania. Sprevádza nás totiž Duch Svätý, ktorý nás „naučí všetko a pripomenie všetko“ čo Ježiš povedal. A tak aj 20 x prečítaná stať môže nanovo osloviť, aj doteraz nepovšimnutá veta môže ožiť. Ak Písmo čítame aj v súvislostiach nášho života, stáva sa skutočným dobrodružstvom a radosťou.

Amen.

Marián Gregor, farár