PASTIERSKY LIST

Konferencie biskupov Slovenska
na Prvú adventnú nedeľu 2021

Drahí bratia a sestry.

Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc. Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše stretnutie s ním.

Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu. Vykúpenie je oslobodením od zla. Je to čisté svedomie naplnené Božím pokojom. Je to nový život s Bohom. Nech by bola temnota zla okolo nás akákoľvek, „zodvihnime hlavu, lebo sa blíži naše vykúpenie!“ (porovnaj Lukáš 21, 28).

Adventný čas zároveň predstavuje celý náš život, ktorý má byť prípravou na stretnutie s Bohom vo večnosti. Veď preto sme stvorení, aby sme sa raz stretli s Pánom „z tváre do tváre“ (Prvý Korinťanom 13, 12). A tak, hoci je Advent aktuálnym liturgickým impulzom na stretnutie s Bohom, naša príprava má byť celoživotnou úlohou, ktorú treba plniť aj v ostatných častiach liturgického roka. Pritom nám veľmi pomáhajú bohoslužby, najmä liturgia svätej omše.

S tým súvisí aj zámer tohto pastierskeho listu – podať vám vysvetlenie ohľadom nového prekladu Rímskeho misála, ktorý začneme záväzne používať od 1. januára 2022. Ako viete, Rímsky misál je po knihe Svätého písma najdôležitejšou liturgickou knihou, lebo obsahuje texty svätej omše. A vo svätej omši, ktorá je sprítomnením Pánovej obety, vzniká Eucharistia – Najsvätejšia sviatosť. Preto si svätú omšu a jej liturgické texty ceníme zo všetkého najviac. V novom misáli sa stretnete s viacerými zmenami: najvýraznejšou z nich budú odlišné slová premenenia. Pozrime sa na dôvod.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa začal latinský Rímsky misál vydávať v živých jazykoch, existovalo presvedčenie, že jeho texty sa majú prekladať nie doslova, ale interpretačne, teda s určitým výkladom. A tak vo formule premenenia nad kalichom bolo spojenie „pro multis“, ktoré doslova znamená „za mnohých“ preložené ako „za všetkých“. „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov.“ Po novom bude „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov“. Tento preklad je totiž bližší originálu. Vyslovením výrazu „za mnohých“ pri Poslednej večeri Pán Ježiš pripomenul naplnenie proroctva
o Božom služobníkovi z Knihy proroka Izaiáša (porovnaj Izaiáš 53,11). Izaiáš prorokoval, že Boží služobník „ospravedlní mnohých“, a ponesie „hriechy mnohých“. Na viacerých ďalších miestach Sväté písmo potom uisťuje, že svoju vykupiteľskú obetu Ježiš Kristus priniesol za celé ľudstvo.

Napríklad v Liste Rimanom čítame, že Boh svojho Syna „vydal za nás všetkých“ (Rimanom 8, 32). Takisto v Druhom liste Korinťanom je napísané, že „jeden zomrel za všetkých“ (Druhý Korinťanom 5, 14) a v Liste Timotejovi svätý Pavol dodáva, že Kristus „vydal seba samého ako výkupné za všetkých“ (Timotejovi 2,6). Toto Cirkev vždy verila. A kvôli interpretačnému spôsobu prekladania, ktorý bol rozšírený v druhej polovici 20. storočia, sa v slovách premenenia vo viacerých jazykoch – aj v slovenčine – výraz „za mnohých“, nahradil výrazom „za všetkých“.

Na začiatku 21. storočia sa však v príprave textov upustilo od prekladania
s výkladom. Cirkev si totiž uvedomila, že vernosť biblickému originálu je dôležitejšia. A teda aj samotný výraz „za mnohých“, ktorý Pán Ježiš použil pri Poslednej večeri a ktorý je aj v latinskom origináli misála, nás viac približuje k hlbokému tajomstvu Eucharistie než ako výraz doplnený výkladom, „za všetkých“ (porovnaj inštrukciu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí
z 28.3.2001).

Pápež Benedikt XVI. v roku 2012 napísal list, v ktorom apeloval, aby sa veriaci pripravili na opätovné zavedenie výrazu „za mnohých“ v texte premenenia. Nejde tu o vieroučnú zmenu ani o posun v texte premenenia. Ide o návrat k biblickému textu a k pôvodnému liturgickému originálu. Naďalej, samozejme, veríme a vyznávame, že Pán Ježiš zomrel za celý svet.

Ak je táto skutočnosť taká jasná, prečo sa upravuje text premenenia? Preto, lebo Cirkev chce byť na základe aktuálneho poznania čoraz vernejšou Ježišovmu slovu. Doslovným prekladom slov Svätého písma, teda bez vkladania interpretácií, aj keď správnych, sa chce zdôrazniť vernosť a úcta k originálu. Vysvetlenie, výklad textu, sa má robiť následne, v katechéze, nie priamo v preklade. Toto je najdôležitejší dôvod.

Možno k tomu dodať, že v našich konsekračných slovách pribudne aj slovo „lebo“, ktorým je – v duchu spomínanej vernosti – preložené latinské slovo „enim“. A pravdaže, nový preklad misála má aj ďalšie úpravy a slovné vylepšenia. S nimi sa treba oboznamovať postupne, na farskej úrovni. Preto Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska dáva všetkým k dispozícii elektronickú verziu knihy katechéz o svätej omši, ktorú možno nájsť na jej internetovej stránke (liturgia.kbs.sk).

Drahí bratia a sestry, aj z týchto posledných úprav Rímskeho misála možno vnímať snahu o rast vernosti Cirkvi v dôležitých prekladoch textov; vidno z nich, že Kristova Cirkev je stále živá: je Cirkvou „na ceste“ a úprimne sa usiluje čo najlepšie pripraviť na stretnutie so svojím Ženíchom – Kristom (porovnaj Zjavenie 21, 2).

Prosíme vás, zapojme sa aj my všetci do tohto procesu „budovania vernosti“ Ježišovi Kristovi. Máme na to dobré predpoklady. Pripomeňme si, že celý náš život je „prípravou“ na stretnutie s Bohom. Tak, ako sa na Pánovom oltári premieňa chlieb a víno na Božie telo a krv, tak nech sa premieňajú aj naše srdcia a mysle na krajšie a milšie pred Bohom i pred ľuďmi. Nech zmysluplne – v čoraz väčšej vernosti Bohu – prežijeme nielen tento Advent, ale aj celý náš život. Máme nádej, že aj my raz začujeme Pánove slová: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“ (Matúš 25, 21).

Drahí veriaci, milovaní bratia a sestry. V tomto duchu vám vyprosujeme a želáme požehnané prežívanie Adventného obdobia; pokojné a milostiplné Vianoce i celoživotnú túžbu – dobre sa pripraviť na šťastné stretnutie s naším Pánom Ježišom Kristom, ktorý nám prináša vykúpenie.

Žehnajú vás vaši katolícki otcovia biskupi Slovenska


Pastiersky list treba prečítať namiesto homílie na 1. adventnú nedeľu 28. novembra 2021.

Poriadok a úmysly sv. omší (PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 28.11. – PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota
Ne5.12. DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ľubomír Cvik a Ondrej
Ut: + Pavel Kuzma a Michal Sapalski
St: + Ján Ryboš
Št: + Ružena Kmeťová
Pi: + rodina Hrčková a Volková
So: na úmysel
Ne: za farnosť

Mimoriadny oznam

Verejné bohoslužby
sú od 25.11.2021
až do odvolania
zakázané

O sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a Eucharistiu môžete individuálne požiadať kedykoľvek.

Výzva na očkovanie

Biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho

Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní on-line (dňa 15.11.2021) pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

„Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých.
Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.
Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení. Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.“

Bratislava 16. novembra 2021
TK KBS, mk, mk; pz

Často kladené otázky ohľadom bohoslužieb podľa nového Covid-automatu, platného od 22. 11. 2022
Pozri: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211119036

Poriadok a úmysly sv. omší (34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA, slávnosť)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 21.11. – 8.00, 10.00 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍKRISTA KRÁĽA, slávnosť
Po – 22.11. – 7.30 – sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Ut – 23.11. – 18.00

St – 24.11. – 18.00 – sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Št – 25.11. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 26.11. – 18.00
So – 27.11. – 18.00
(nedeľná)
Ne28.11. – 8.00 ,10.00PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ladislav Miškela
Ut: + Vojtech Mojžiš, 5.výr.
St: za Emílie
Št: + rodina Volková a Sujová
Pi: + Štefan, Jozef, Ján, Mária a starí rodičia
So: + Gabriela Kalamárová
Ne: za farnosť

● Budúcu nedeľu (28.11) je zbierka na charitu.
POZOR ZMENA ! → Všetky sv. omše sú v režime OP (do 50 osôb). Vždy treba mať pri sebe doklad o očkovaní (nie staršom ako 365 dní) alebo prekonaní Covid19 (nie staršom ako 180 dní) !

Poriadok a úmysly sv. omší (33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 14.11. – 8.00, 10.00 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 15.11. – 7.30
Ut – 16.11. – 18.00

St – 17.11. – 18.00 – sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Št – 18.11. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 19.11. – 18.00
So – 20.11. – 18.00
(nedeľná)
Ne21.11. – 8.00 ,10.0034. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA, slávnosť

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za Božiu pomoc pre chorého a Máriu
Ut: + Ondrej Žuffa
St: + Anna Miartušová
Št: + Gabriela Kalamárová
Pi: + Jozef , Anna a Jozef Lauko
So: + Ján a Anna Volková, Irena a Ján Piecka
Ne: za farnosť

● Dnes (14.11) je jesenná zbierka pre seminár.
POZOR ZMENA ! → V nedele o 8.00 býva sv. omša pre zaočkovaných (do 100 osôb). Všetky ostatné sv. omše sú v režime OTP (do 30 osôb). Vždy treba mať pri sebe doklad o očkovaní, testovaní alebo prekonaní Covid19 !

Poriadok a úmysly sv. omší (32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 7.11. – 8.00, 10.00 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 8.11. – 7.30
Ut – 9.11. – 18.00
Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
St – 10.11. – 18.00 – sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Št – 11.11. – 18.00 – sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 12.11. – 18.00 –
sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
So – 13.11. – 18.00
(nedeľná)
Ne14.11. – 8.00 ,10.0033. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Jozef Mojžiš
Ut: + Pavel Biba, 1.výr.
St: + Stanislav, rodina Cviková a Rybošová
Št: + Emília a Ján Volko
Pi: + rodina Mojžišová, Budová a Dúbravská
So: + Ondrej Vaňa
Ne: za farnosť

● V nedele býva o 8.00 sv. omša pre zaočkovaných (bez limitu) a o 10.00 v režime „základ“ (iba 30 osôb). V týždni sú sv. omše v režime „základ“.

● Budúcu nedeľu (14.11) bude jesenná zbierka pre seminár.

Odpustky

Úplné odpustky 2. novembra

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:
sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Odpustky 1. – 8. novembra

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

(podľa Direktória 2010)

Poriadok a úmysly sv. omší (31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – misijná)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 31.10. – 8.00, 10.00 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – misijná
Po – 1.11. – 8.00, 10.00 – VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť
Ut – 2.11. – 18.00 –
Všetkých zosnulých veriacich, spomienka
St – 3.11. – 18.00

Št – 4.11. – 18.00 – sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 5.11. – 18.00
So – 6.11. – 18.00
(nedeľná)
Ne7.11. – 8.00 ,10.0032. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za farnosť
Ut: + rodičia Domenikovci a Mojžišovci
St: + kňazi a biskupi
Št: + rodina Gajdošová
Pi: + Emília Parobková
So: + Helena a Ján
Ne: za farnosť

● V nedele a slávnosti býva o 8.00 sv. omša pre zaočkovaných (bez limitu) a o 10.00 v režime „základ“ (iba 30 osôb). V týždni sú sv. omše v režime „základ“.

Poriadok a úmysly sv. omší (30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 24.10. – 8.00, 10.00 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – misijná
Po – 25.10. – 7.30
Ut – 26.10. – 18.00
St – 27.10. – 18.00

Št – 28.10. – 18.00sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 29.10. – 18.00
So – 30.10. – 18.00

Ne31.10. – 8.00 ,10.0031. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: na úmysel
Ut: + rodina Fehérová
St: + Milan Ďurček
Št: + rodičia a manžel
Pi: + Amália a Juraj Kuchárik
So: + Mária Drugdová
Ne: za farnosť

● V nedele o 8.00 býva sv. omša pre zaočkovaných (bez limitu) a o 10.00 v režime „základ“ (iba 30 osôb). V týždni sú sv. omše v režime „základ“.
● Dnes (24.10) bude zbierka na misie.
● O týždeň (31.10) v nedeľu nad ránom sa posúva čas o hodinu dozadu.